Еврокомисията даде висока оценка на България за усвояването на средствата от Европейския социален фонд

Европейската комисия е доволна от видимите резултати от инвестициите и изключително стабилното ниво на управление на средствата от ЕС. Това каза Андриана Сукова, заместник-генерален директор на генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ в ЕК по време на конференция за европейските фондове, политиката на сближаване и целите и инвестиционните приоритети за България през следващия програмен период 2021-2027 г., която се проведе днес в София.

България усвоява над средното за ЕС ниво средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Към момента възстановени плащания са 31% от общия бюджет, при средно ниво от 28% за ЕС, каза Сукова.

Тя подчерта ролята на Европейския социален фонд (ЕСФ) и Фонда за подкрепа на най-нуждаещото се население. Благодарение на тези инструменти над 600 000 души са намерили работа, включени са в обучения, получили са социални услуги, започнали са стажове, получават стипендии за подкрепа в училище, преодолели са дефицити при обученията. До момента са раздадени над 30 000 тона хранителни пакети, каза Сукова.

Тя обърна внимание и на реформата в областта на деинституционализацията на грижите за деца и посочи, че с извеждането на близо 90% от децата от стария тип институции България е пример в провеждането на процеса за изграждане на нови, подкрепящи услуги за деца. Изпълнението на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ допринася за реформирането на политиките в областта на пазара на труда, социалното включване и образованието и допринасят за подобряване на социално-икономическото положение в страната, добави Сукова. Тя акцентира и върху положителното развитие на икономиката и пазара на труда в България, като посочи, че у нас безработицата е по-ниска от средата за ЕС.

В събитието участва и заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. В изказването си тя посочи, че Европейският социален фонд в България е един от най-добрите примери на европейско ниво за значението на социалната кохезия и европейската солидарност. Всеки трети българин се е възползвал от проектите, финансирани със средства от ЕСФ. Той е бил мощният инструмент за мащабни реформи в областта на пазара на труда, социалното включване и образованието, каза Русинова.

Тя подчерта приоритетното значение на реформите, които правителството провежда в областта на образованието и пазара на труда. В следващите години усилията ни ще са насочени към преодоляване на диспропорциите в регионалното развитие на пазара на труда, интегрирането на маргинализираните групи и икономически неактивните хора. Един от най-ефективните инструменти за преодоляване на тези несъответствия са регионалните програмим заложени в Националния план по заетостта, каза Русинова. Като добър пример в тази сфера тя посочи и националната програма „Работа“ за заетост на дълготрайно безработни, която се изпълнява в 193 общини с висока безработица.

Заместник-министърът посочи и добрите резултати, постигнати при изпълнението на оперативната програма за Храни и/или основно материално подпомагане. Всеки ден 52 000 нуждаещи се получават топъл обяд, 580 000 получават пакети с храни, каза Русинова.

МИГ „Раковски“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-2.042 „МИГ РАКОВСКИ-МП02/ИП3 – Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“
Обучение за бенефициенти по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 1”

дата място на провеждане 09.04.2019 г. 11:00 – 16:00 ч. гр. София хотел „Рамада“, зала „Европа“ бул. „Мария Луиза“ 131 • Регистрация на …

Покажи Още