BG05M9OP001-3.019 "Разработване и внедряване на стандарти за качество при предоставянето на младежки услуги в България"

Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Разработване и внедряване на стандарти за качество при предоставянето на младежки услуги в България“. Конкретен бенефициент по процедурата е Министерството на младежта и спорта.

С процедурата се цели разработването на минимални стандарти, които да гарантират еднакво качество при предоставянето на младежки услуги. По схемата ще бъде изградена ефективна система за оценка и контрол на качеството. Очаква се да бъде създадена дългосрочна и единна организация на финансирането на младежките услуги, да бъдат въведени гъвкави модели на финансирането и остойностяването им. По процедурата ще бъдат утвърдени стандартите в нормативната уредба, свързани с прилагането на услуги на лица на възраст 15-29 г., както и подобряване на планирането, управлението и актуализирането на младежките политики. Планирано е апробиране на разработените стандарти за младежките услуги.

Общият бюджет на операцията е 5 млн. лева.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://dildesign-studio.com/dev/esftest и https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 17:30 часа на 12 март 2019 г.