Еврокомисията даде висока оценка на България за усвояването на средствата от Европейския социален фонд

Европейската комисия е доволна от видимите резултати от инвестициите и изключително стабилното ниво на управление на средствата от ЕС. Това каза Андриана Сукова, …

МИГ „Раковски“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-2.042 „МИГ РАКОВСКИ-МП02/ИП3 – Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“

УО на ОПРЧР обявява за кандидатстване интегрирана процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за кандидатстване интегрирана процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване …

НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩИНИТЕ В Р БЪЛГАРИЯ – КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9ОP001-2.0.040 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 2”

Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” към Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна …

На вниманието на кандидатите по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“

УО на ОП РЧР променя Условията за кандидатстване и приложенията към тях по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща …

На фокус
Отворени за кандидатстване процедури
Операция "Умения"
Кампания "Мисията е възможна"
Добри практики
Транснационално партньорство
Видео ръководства и полезни съвети